Lietošanas noteikumi

1.     Izmantojamie termini

1.1.         Operators"Telphin", reģistrācijas numurs 40103889104, juridiskā adrese: Republikas laukums 3-527, Rīga, LV1010, elektroniskā komersanta reģistrācijas numurs S00831.

1.2.         Abonents – juridiskā vai fiziskā persona, kura noslēdza līgumu ar Operatoru par sakaru Pakalpojumu sniegšanu.

1.3.         Saits — informatīvo resursu un Sakaru pakalpojumu vadības līdzekļu kopums, kuri izvietoti Internetā pēc adreses www.telphin.lv.

1.4.         Pieslēgšanas numurs – Abonentam piešķirtais tālruņa numurs.

1.5.         Sakaru pakalpojums – zīmju, signālu, rakstiskā teksta, attēlu, skaņu pieņemšanas, apstrādes, glabāšanas, piegādes darbība Operatora sakaru tīklā. Šis termins sniedz priekšstatu par galvenajiem pakalpojumiem, kurus sniedz Operators, bet neierobežo tos.

1.6.         Tarifi – Operatora noteiktā maksa par Sakaru pakalpojumiem.

1.7.         Gala aprīkojums - aprīkojums, kuru izmanto Abonents Sakaru pakalpojumu izmantošanai, un kurš ir saskaņots ar Operatoru.

1.8.         Tarifa plāns – iespējamo Sakaru pakalpojumu standarta saraksts, kurus piedāvā Operators, un to maksas noteikšanas kārtība. Abonents patstāvīgi izvēlas Tarifa plānu. Noslēdzot Līgumu, Puses var ieviest izmaiņas Abonenta izvēlētajos Tarifa plānos. Tarifa plāni var paredzēt ierobežojumus pēc pārskata periodā sniedzamo Sakaru pakalpojumu apjoma un/vai maksas. Gadījumā, ja ir izvēlēts Tarifa plāns, kurš neparedz ierobežojumus pēc norēķinu periodā sniedzamo Sakaru pakalpojumu apjoma un/vai maksas, piemēro Abonenta maksu. Gadījumā, ja ir izvēlēts Tarifa plāns, kuram ir ierobežojumi pēc apjoma un/vai maksas, piemēro Kredīta limitu.

1.9.         Abonenta maksa – ikmēneša maksa, kuru Abonents izmaksā Operatoram, kopš līguma noslēgšanas brīža par Sakaru pakalpojumu sniegšanu (turpmāk tekstā Līgums) visa tā darbības laika garumā, un kura nav atkarīga no tā, vai Abonents ir izmantojis sakaru pakalpojumus vai nē. Abonenta maksas apmēru Puses nosaka Līgumā.

1.10.      Garantijas summa – summa, kuru nosaka Operators, mēneša Abonenta maksas apmērā plus 20 (divdesmit) EUR (Garantijas summas apmērs gadījumā, ja Abonents izvēlas Tarifa plānu ar ierobežojumiem, tiek noteikts saskaņā ar 1.11.p.), kuru Abonentam jāiemaksā Operatora kontā pēc Līguma noslēgšanas. Garantijas summa kalpo par Abonentam sniegto Sakaru pakalpojumu apmaksas nodrošinājumu, un Operators var to izmantot tikai Abonenta parāda dzēšanai. Pēc Līguma darbības termiņa notecējuma vai pēc tā izbeigšanas, Garantijas summa jāatgriež Abonentam, 10 dienu laikā kopš Līguma darbības pārtraukšanas brīža.

1.11.      Kredīta limits – Sakaru pakalpojumu maksa, kuras ietvaros Operators ir ar mieru sniegt Sakaru pakalpojumus Abonentam, kurš izvēlējās Tarifa plānu ar ierobežojumiem pēc norēķinu periodā sniedzamo Sakaru pakalpojumu apjoma un/vai maksas. Kredīta limita apmēru nosaka izvēlētais Tarifa plāns. Garantijas summa, kuru šajā gadījumā jāiemaksā Abonentam, ir vienāda ar Kredīta limita summu. Šajā gadījumā sniegtie sakaru pakalpojumi tiek apmaksāti (turpmāk tekstā Apmaksa), izejot no faktiski sniegto Sakaru pakalpojumu norēķinu periodā.

1.12.      Personiskais Abonenta konts – Abonenta elektroniskais konts Operatora norēķinu sistēmā, kurā tiek atspoguļoti Abonenta pieslēgtie Sakaru pakalpojumu, to patēriņš un maksa.

1.13.      Norēķinu periods - katrs kalendārais mēnesis.

 

2.     Vispārējie noteikumi

2.1.         Šie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka Sakaru pakalpojumu sniegšanas kārtību.

2.2.         Operators sniedz Sakaru pakalpojumus saskaņā ar Abonenta izvēlētu Tarifa plānu, ja citādi nav atrunāts Līgumā, kurš noslēgts starp Operatoru un Abonentu.

2.3.         Šie noteikumi stājās spēkā brīdī, kad Abonents ir parakstījis Līgumu.

2.4.         Operators sniedz Sakaru pakalpojumus tikai tajās valstīs, kuri ir minēti Saitā norādīto valstu sarakstā.

2.5.         Sakaru pakalpojumu apraksts, kurus sniedz Operators, ir norādīts Saitā. Operatoram ir tiesības ieviest izmaiņas Sakaru pakalpojumu aprakstā un šajos noteikumos. Informācija par šādām izmaiņām trīsdesmit dienas pirms to stāšanās spēkā tiks izvietota Saitā un/vai Operatora Sakaru pakalpojumu pārdošanas vietās.

2.6.         Operatoram ir tiesības ieviest izmaiņas Noteikumos, kuras ir saistītas ar Abonenta stāvokļa uzlabošanu, bez īpaša brīdinājuma.

2.7.          Abonents, parakstot Līgumu, apstiprina, ka viņš ir iepazinies un piekrīt Noteikumiem un Sakaru pakalpojumu aprakstam.

 

3.     Sakaru pakalpojumu sniegšanas sākums, Sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana un atjaunošana.

3.1.         Sakaru pakalpojumi tiks aktivēti Abonentam vienas stundas laikā, kopš Līguma parakstīšanas un Garantijas summas ieskaitīšanas brīža Operatora kontā.

3.2.         Operatoram ir tiesības pārtraukt vai pilnībā izbeigt Sakaru pakalpojumu sniegšanu bez īpaša Abonenta brīdinājuma, ja:

3.2.1.      Sniegto Sakaru pakalpojumu maksa sasniedza Kredīta limita maksimālo līmeni.

3.2.2.      Abonents ir saņēmis Sakaru pakalpojumus apjomā, kurš pārsniedz Kredīta limitu.

3.2.3.      Abonents savlaicīgi nav samaksājis Līgumā paredzēto Abonenta maksu un/vai Apmaksu.

3.2.4.      Operatoram ir pamatotas aizdomas par to, ka Abonents izmanto Sakaru pakalpojumus pretlikumīgiem mērķiem, tajā skaitā pretlikumīgā rakstura informācijas izplatīšanai, komerciālās informācijas izplatīšanai, kura ir aizliegta sūtīšanai un kura skar īpašuma intelektuālās tiesības vai ir nevēlama tās saņēmējiem (SPAM) u.tml.

3.2.5.      Abonenta pieslēgšanas numurs tiek izmantots traucējumu izveidošanai Operatora tīklā un/vai citos telekomunikācijas tīklos vai citiem Abonentiem.

3.2.6.      Abonenta pieslēgšanas numurs tiek izmantots cita operatora sakaru plūsmas (trafika) organizēšanai Operatora tīklā vai ar Operatora tīkla izmantošanu citos tīklos.

3.2.7.      Gadījumos, kuri minēti 3.2.1. un 3.2.3.punktā, Operators atjaunos Sakaru pakalpojumu sniegšanu Abonentam, nekavējoties pēc Abonenta maksas ieskaitīšanas vai Kredīta limita līmeņa palielināšanas (un Garantijas summas attiecīgi), izņemot gadījumus, kuri paredzēti 3.2. - 3.3.punktos.

3.2.8.      Abonentam ir tiesības lauzt Līgumu vienpusēji, rakstiski informējot par to Operatoru ne mazāk kā 5 dienas iepriekš pirms Līguma pārtraukšanas paredzamā datuma, ja nepastāv parāds Operatora priekšā.

3.2.9.      Operators likumdošanā noteiktajā kārtībā un termiņos ir tiesīgs lauzt šo Līgumu vienpusējā kārtībā, ja nav iespējams izpildīt saistības (nepārvaramās varas apstākļu, tehniskās iespējas neesamības, valsts orgāna akta izdošanas rezultātā, kuru rezultātā saistību izpilde kļūst neiespējama, tajā skaitā, licences atņemšana Operatoram un citi Līgumā un esošajā likumdošanā paredzēti gadījumi);

3.2.10.    Operatora pienākums ir atgriezt Abonentam Garantijas summu (ja tā netika izmantota Abonenta parāda dzēšanai) ne vēlāk par 30 (trīsdesmit) dienām pēc Līguma laušanas.

3.3.         Operators ir tiesīgs pārtraukt Līguma pakalpojumu sniegšanu sekojošos gadījumos:

3.3.1.      Ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktus sakaru pakalpojumus valsts operatīviem dienestiem – uz šādu pakalpojumu sniegšanas laiku;

3.3.2.      Ārkārtas apstākļos un/vai dabas katastrofu laikā – uz šādu apstākļu darbības laiku vai līdz to seku novēršanai;

3.3.3.      Uz Operatora tīkla modernizācijas un/vai remonta darbu veikšanas laiku – ne vairāk par 3 stundām, dienas garumā.

3.3.4.      Kaut kādu neatliekamo komunālo un/vai avārijas dienestu darbu veikšanas gadījumā, pie kuru veikšanas Sakaru pakalpojumu sniegšana nav iespējama – uz šādu darbu veikšanas laiku.

3.4.         Iespēju robežās Operators informē Abonentu par Sakaru pakalpojumu pagaidu pārtraukšanu sakarā ar iemesliem, kuri minēti 3.3.1-3.3.4.p.

 

4.     Sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi

4.1.         Abonenta tiesības:

4.1.1.      Izmantot Operatora telekomunikācijas tīklus telefonsarunu veikšanai, informācijas nodošanai ar tehniskiem paņēmieniem atbilstoši Līguma nosacījumiem un šiem noteikumiem.

4.1.2.      Saņemt informāciju par Sakaru pakalpojumiem, tarifiem un apmaksas paņēmieniem. Norādītā informācija var tikt saņemta Saitā pēc adreses www.telfin.lv  vai piezvanot uz Saitā norādīto atbalsta dienesta tālruni.

4.1.3.      Operatora noteiktajā kārtībā sniegt Operatoram rakstiskas pretenzijas un iesniegumus par Sakaru pakalpojumiem.

4.1.4.      Likumā noteiktajā kārtībā bez maksas saņemt detalizētu rēķinu par sniegtiem Sakaru pakalpojumiem.

4.1.5.      Izmantot Operatora telekomunikācijas tīklus telefonsarunu veikšanai, informācijas nodošanai ar tehniskiem paņēmieniem atbilstoši Līguma nosacījumiem un Sakaru pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

4.1.6.      Saņemt nepieciešamu un ticamu informāciju par Operatoru, tā darba režīmu, sniedzamiem sakaru pakalpojumiem.

4.1.7.      Saņemt informāciju (ziņas par Abonenta personiskā konta stāvokli, par papildus pakalpojumiem u.tml.).

 

4.2.         Abonenta pienākumi

4.2.1.      Izmantot sakaru pakalpojumus atbilstoši likumdošanas prasībām un šiem Noteikumiem.

4.2.2.      Izmantot tikai tehniskām prasībām un likumdošanas prasībām atbilstošu gala aprīkojumu. Operators neatbild par Sakaru pakalpojumu kvalitāti gadījumā, ja Abonents izmanto neatbilstošu aprīkojumu.

4.2.3.      Iepazīties ar šiem Noteikumiem, Sakaru pakalpojumu aprakstu, Tarifiem un citu informāciju par Sakaru pakalpojumiem, kura ir pieejama Saitā.

4.2.4.      Informēt Operatoru 3 dienu laikā par jebkuru rekvizītu izmaiņām, kuri norādīti šajā Līgumā;

4.2.5.      Informēt Operatoru 3 dienu laikā par tādu apstākļu iestāšanās, kā saimnieciskās darbības pārtraukšanu vai izbeigšanu, maksātnespējas procesu vai tiesiskās aizstāvības, bankrotēšanas un likvidācijas procesu sākumu.

4.2.6.      Neizmantot tālruņa numuru loteriju, balsošanas, viktorīnu, reklāmas, aptauju, masveida sūtījumu un citu pasākumu rīkošanai, ja šādas darbības veido draudus normālai sakaru tīkla funkcionēšanai un/vai neveikt citas darbības, kuras kaitē Operatoram, citiem Abonentiem un/vai trešajām personām.

 

 

5.     OPERATORA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

 

5.1.         Operatora pienākums ir

5.1.1.      Sniegt Abonentam Sakaru pakalpojumus 24 stundas diennaktī katru dienu atbilstoši Operatora Sakaru pakalpojumu nosacījumiem un Noteikumiem.

5.1.2.      Sniegt pieslēgšanas numuru(us).

5.1.3.      Sniegt Abonentam šī Līguma noslēgšanai un izpildei nepieciešamo informāciju, izvietojot to Operatora saitā www.telphin.lv un/vai pa tālruni, un/vai darba vietās ar abonentiem, kā arī citādiem paņēmieniem. Operators nav atbildīgs, ja Abonents, noslēdzot Līgumu, neizmantoja sniegto iespēju iepazīties ar informāciju no minētiem avotiem.

5.1.4.      Nodrošināt telefonsarunu un ziņojumu noslēpuma ievērošanu, kurus pārraida pa Operatora sakaru tīkliem.

5.1.5.      Izmantot ziņas par Abonentu, kuras kļuva zināmas Operatoram šī Līguma izpildes dēļ, izziņu un citu informatīvo pakalpojumu sniegšanai vai nodot trešajām personām, tikai ar Abonenta rakstisku piekrišanu, izņemto gadījumus, kurus paredz likumdošana un starptautiskās tiesības.

5.1.6.      Sniegt Abonentam bez maksas un visu diennakti informatīvi-izziņu pakalpojumus par tarifiem Sakaru pakalpojumiem, par Abonenta personiskā konta stāvokli un par tā parādu attiecība uz Sakaru pakalpojumu apmaksu, kā arī īstenot informācijas pieņemšanu no Abonenta par tehniskiem bojājumiem, kuri traucē Sakaru pakalpojumu lietošanu.

5.1.7.      Novērst saprātīgajos termiņos tehniskus bojājumus, kuri traucē Sakaru pakalpojumu lietošanu.

5.1.8.      Atjaunot Abonentam Sakaru pakalpojumu sniegšanu 3 dienu laikā kopš apmaksas saņemšanas datuma no Abonenta vai Abonenta dokumentu iesniegšanas, kuri apstiprina parāda likvidāciju pēc Sakaru pakalpojumu apmaksas (Sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas gadījumā).

5.1.9.      Sniegt Abonentam piekļuvi pie Abonenta interfeisa (personiskā kabineta), kurš nodrošina Abonentam iespēju kontrolēt un saņemt informāciju par sniegtiem Sakaru pakalpojumiem, Abonenta konta stāvokli.

 

5.2.         Operatora tiesības

5.2.1.      Prasīt no Abonenta izpildīt Līguma nosacījumus un esošās likumdošanas prasības;

5.2.2.      Uzdot trešajai personai no Operatora vārda īstenot norēķinus ar Abonentu;

5.2.3.      Veikt nepieciešamos remonta un profilaktiskos darbus tīklā un pārtraukt Abonenta apkalpošanu uz šādu darbu veikšanas periodu atbilstoši Sakaru pakalpojumu sniegšanas noteikumiem;

5.2.4.      Uz laiku pārtraukt vai ierobežot Sakaru pakalpojumu sniegšanu Abonentam pie dabas un tehnogēnā rakstura ārkārtas situācijām;

5.2.5.      Mainīt tarifus (tarifa plānus) uz Sakaru pakalpojumiem, brīdinot Abonentu ne mazāk kā pirms 30 dienām, kārtībā, kuru paredz Sakaru pakalpojumu sniegšanas noteikumi;

5.2.6.      Izbeigt Sakaru pakalpojumu un/vai papildus pakalpojumu sniegšanu, brīdinot Abonentu ne mazāk kā pirms 30 dienām kārtībā, kuru paredz Sakaru pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

5.2.7.      Operators ir tiesīgs, gadījumā, ja Sakaru pakalpojumu sniegšanas turpināšana ar Abonentam piešķirtā numura izmantošanu nav iespējama, nomainīt vienpusējā kārtībā abonenta numuru, iepriekš brīdinot Abonentu ne mazāk kā 30 dienas pirms norādītās izmaiņas, ja izmaiņu nepieciešamību neizraisīja neparedzēti vai ārkārtas apstākļi. Abonenta numura nomaiņa tiek veikta bez maksas.

5.2.8.      Īstenot citas darbības, kuras paredz (vai neaizliedz) Līgums un esošā LR likumdošana.

 

6.     Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

6.1.         Operators izskata un likumā noteiktajos termiņos sniedz atbildi uz Abonenta rakstiskām pretenzijām par Sakaru pakalpojumu neatbilstību Sakaru pakalpojumu noteikumiem un/vai aprakstam (patērētāja pretenzija). Visos pārējos gadījumos Operators atbild uz Abonenta pretenzijām un iesniegumiem 30 dienu laikā kopš attiecīgās pretenzijas vai iesnieguma saņemšanas brīža, ja jautājuma risināšanai tiek prasīts papildus laiks.

6.2.         Pretenzijas un/vai informāciju attiecībā uz rēķiniem par sniegtajiem Sakaru pakalpojumiem, garantijas summas izmantošanu utt. Abonentam ir tiesības iesniegt Operatoram ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā, kopš perioda beigām, par kuru Abonents prasa atskaites.

6.3.         Visi strīdi un nesaskaņas starp Operatoru un Abonentu tiek risināti pārrunu ceļā, kuru uzsākšanai tiek prasīts rakstisks Abonenta iesniegums. Gadījumā, ja strīda atrisināšana pārrunu ceļā nav iespējama, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.

 

7.     TARIFI OPERATORA PAKALPOJUMIEM

7.1.         Tarifus visiem pakalpojumu veidiem nosaka Operators. Tarifi Sakaru pakalpojumiem ir norādīti oficiālajā Operatora saitā - www.telphin.lv.

7.2.         Tarifu izmaiņas Sakaru pakalpojumiem veic Operators un paziņo Abonentam atbilstoši Sakaru pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

7.3.         Operatoram ir tiesības noteikt sakaru pakalpojumu tarifikācijas vienības apmēru un nepilnās tarifikācijas vienības aprēķina kārtību.

 

8.     NORĒĶINU KĀRTĪBA

8.1.         Sakaru pakalpojumu apmaksa tiek īstenota bezskaidro norēķinu ceļā un/vai ar citiem paņēmieniem, par kuriem Puses vienosies atsevišķi.

8.2.          Abonents iemaksā Abonenta maksu un/vai Apmaksu, Līguma Pielikumā noteiktajā apmērā un/vai faktiski sniegto Sakaru pakalpojumu maksu, ne vēlāk par katrā mēneša 15 datumu par Sakaru pakalpojumiem, kuri ir sniegti iepriekšējā norēķinu periodā.

8.3.         Rēķinu par sniegtajiem Sakaru pakalpojumiem Operators sniedz Abonentam ne vēlāk par katra mēneša 5 datumu.

8.4.         Abonenta pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā kopš Līguma parakstīšanas un Operatora rēķina par Garantijas summu sniegšanas dienas, iemaksāt Operatora kontā Garantijas summu apmērā, kuru nosaka Līgumā.

8.5.         Parāda rašanās gadījumā Operatora priekšā, Operatoram ir tiesības izmantot Garantijas summu parāda dzēšanai, bez īpaša Abonenta brīdinājuma.

8.6.         Gadījumā, ja Operators izmantoja Garantijas summu, Abonenta parāda dzēšanai, Abonentam pienākums ir atjaunot Garantijas summu nekavējoties, pēc rēķina saņemšanas par Garantijas summu.

8.6.1.      Operators sniedz Sakaru pakalpojumus tikai noteiktā Kredīta limita robežās.

8.7.         Visi norēķini par Sakaru pakalpojumiem tiek veikti EUR. Norēķinu periods pēc sniegtiem Sakaru pakalpojumiem sastāda 1 kalendāro mēnesi.

 

9.     PUŠU ATBILDĪBA

9.1.         Par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Operators un Abonents ir atbildīgi atbilstoši esošai likumdošanai un starptautiskām tiesībām.

9.2.         Operatora atbildība būtiskā pārkāpuma rezultātā Sakaru pakalpojumu sniegšanā, ieskaitot sakaru kvalitātes samazināšanu uz laiku un (vai) tīkla aprīkojuma atteici, iestājas pie Operatora tiešas vainas esamības.

9.3.         Abonents ir tiesīgs izvirzīt Operatoram rakstiskas pretenzijas, kuras ir saistītas ar Sakaru pakalpojumu sniegšanu kārtībā, kuru paredz šie Sakaru pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

9.4.         Operators LR likumdošanā noteiktajos termiņos izskata un sniedz atbildes uz Abonenta kā patērētāja rakstiskām pretenzijām par nekvalitatīviem Sakaru pakalpojumiem.

9.5.         Pie pretenzijas noraidīšanas pilnībā vai daļēji vai nesaņemot atbildi tās izskatīšanai noteiktajos termiņos, Abonentam ir tiesības iesniegt prasību tiesā. Nesaskaņas, par kurām puses nav vienojušās, jāizskata tiesu orgānos pēc Operatora atrašanas vietas. Visas prasības tiek izskatītas atbilstoši Latvijas materiālu un procesuālu likumdošanu.

 

10.   SAKARU PAKALPOJUMU KVALITĀTE

10.1.      Informācija par Sakaru pakalpojumu kvalitāti un to tehniskām īpatnībām ir pieejama Abonentam Operatora saitā, pēc adreses www.telphin.lv, kā arī pa tehniskā atbalsta dienesta tālruni.

 

11.   CITI NOSACĪJUMI

11.1.      Informācija par Sakaru pakalpojumiem, to īpatnībām un tarifiem ir norādīta Operatora saitā pēc adreses www.telphin.lv.

11.2.      Operators nav atbildīgs, ja Abonentam sniedzamo Sakaru pakalpojumu kvalitāte tehnoloģisko un konstruktīvo tīklu īpatnību dēļ ir atkarīga no citu sakaru operatoru tīklu stabilitātes, funkcionēšanas drošuma un sakaru līdzekļiem, savienojuma pakalpojumu un trafika caurlaides kvalitātes, kurus sniedz Operatoram, kā ari no trešo personu pakalpojumu kvalitātes.

11.3.      Operators nav atbildīgs par citu operatoru sakaru pakalpojumu kvalitāti, kā arī pie kopīgās Operatora pakalpojumu sniegšanas ar pakalpojumiem, kurus sniedz citas kompānijas.